ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 29
มาตรฐาน2 Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 114
งานวิชาการ
แจ้งผลการเรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.89 KB 30
รายชื่อบันทึกคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.76 KB 35
ใบแจ้งผลคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.58 KB 43
นำเสนอข้อมูลโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 1007 KB 21
ตชว คณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 25
ตชว สุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 529.5 KB 126
ตชว สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 938.5 KB 42
ตชวศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 835 KB 31
ตชว ภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 573.5 KB 32
ตชว ต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 595 KB 120
ตชว การงาน Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 59
วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 772 KB 36
ตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 28
ตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 255.5 KB 32
ตัวชี้วัภภาษาไทย ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 303.5 KB 26
ตัวชี้วัดภาษาไทย ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 322.5 KB 22
ตัวชี้วัดภาษาไทยป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 322.5 KB 29
ตัวชี้วัดภาษาไทย ป1 Word Document ขนาดไฟล์ 250.5 KB 34
แบบประเมินโครงการ2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.69 KB 71
แบบประเมินโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 59
โครงการปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 220.61 KB 86
แบบประเมินตนเอง ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 70
โครงการเสริมทักษะสร้างรายได้ด้วยงานอาชีพ( ประชารัฐ) Word Document ขนาดไฟล์ 99.3 KB 72
แผนปฏิบัติการประจำปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 72
ใบประเมินการตัดเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.33 KB 78
งานบุคลากร
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 46
งานการเงิน
รายงานการใช้เงิน62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.21 KB 20
ควบคุมภายใน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.69 MB 21
งานบริหารทั่วไป
รายชื่อนักเรียน ปี62 (10 มืย62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.32 KB 41
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 87.7 KB 50