คณะผู้บริหาร

นางนวลนภา คำกลิ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา