กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา ศรีสมุทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางผกา เสืองามเอี่ยม
ครู คศ.3

นางสาวหทัยชนก อยู่รุ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2