กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ ผ่องดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพวัลย์ ร่มโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกรรณิการ์ กล้าหาญ
บุคลากรคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1