กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัญฐณา มารอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชีรา รุ่งมณีกิจเจริญ
ครู คศ.2