กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรา แก้วทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบรรลือ เนตรบูรณะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ