กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจันทร์เพ็ญ จิรัคกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกัญญา วารีอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1