ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวทัศนีญา จุลปาน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ