กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกาญจนา เกิดลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ