กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกาญจนา เกิดลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ