คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาภรณ์ มีมาลัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 061-4581260
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชากุล แสงทองกิตติโชค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 081-4309018
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลาวัณย์ รุ้งพราย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงครู
เบอร์โทร : 081-9869072
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ มะลิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 092-5207279
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขพิศาล วันทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-7059831
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมคิด อตถสิทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระวรวรรณ กมมสุทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธ วัฒนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ นพพลั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-5509991
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย ทะแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส สว่างศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก วันเพ็ญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย เขียวหวาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลนภา คำกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
เบอร์โทร : 089-9189020