คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรอนงค์ บัวเจค
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาภัค จินดาพล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนกร เปาเล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุกร
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัฎฐา ดีคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป..6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัชยาพร บัวเจก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิศุธิดา พิศุทอนัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเจนจิรา สุโข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิมุฒ วินิจธรรมกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐเขต อินทร์นุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรฑริกา ขจรเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5